Xariirka Waalidka

Dhammaan ardaydu waxay ka faa'iidaystaan xidhiidhka la wanaajiyey ee u dhexeeya waalidiinta iyo dugsiga. Dugsiga Degmada Utica waxay bixinaysay Xariirka Waalidka, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ka hesho macluumaadka dugsiga ilmahaaga 24/7 internetka. Tan waxa ku jiri doona wakhtiga calaamadaynta ilmahaaga, jadwalka, imaanshaha, iyo macluumaadka tirakoobka.

Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka qaybgasho Xariirka Waalidka, waa inaad si buuxda u buuxisaa Foomka Codsiga Galitaanka Xariirka Waalidka ee Schooltool oo aad keentaa Xafiiska Weyn ee dugsiga ilmahaaga oo wata hal nooc oo sawir aqoonsi ah.  

Haddii aad hore u buuxisay foomkan, maahan inaad mid kale buuxiso ilaa aad ku darto caruur/carruur.

Nuqul ka mid ah Foomka Helitaanka ayaa lagu siiyay xaqa aad u daabacday oo aad u buuxisay. 

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan tixraac warqadda waalidka iyo hagaha Tool School, sidoo kale lagu siiyey dhinaca midig. 

Fadlan isticmaal xiriirka soo socda si aad u gasho Xariirka Waalidka.

qalab dugsi

https://st3.schooltool.com/utica/

Xariirka Waalidka