Guriga Diiwaangelinta

Diiwaangelinta Ardayga 

Diiwaangelinta dhexe waxay hadda aqbalaysaa ballamaha shakhsi ahaaneed.
Si aad ballan u qabsato fadlan wac: 315-368-6960
registration@uticaschools.org

Edward Simpson
Maamule
Taleefanka: 315-368-6047
Lambarka Fakiska: 315-624-9322
esimpson@uticaschools.org

929 York Street
Utica, NY 13502

Saacadaha Shaqada:
Isniin - Jimce
8:30 subaxnimo - 4:00 galabnimo

Ardayda fasalka

Xidhmada Diiwaangelinta 

Tilmaamaha Diiwaangelinta Diiwaangelinta