Dugsiga Dhexe ee Donovan

Maamulaha: Ann Marie Palladino
DASA iyo Iskuduwaha COVID-19
apalladino@uticaschools.org
Lambarka guud: 315.368.6541
Lambarka Fakiska: 315-792-2077
Imaanshaha: 315-368-6547
Kalkaaliyaha: 315-368-6552
Kaaliyaha Maamulaha (AL): 315-368-6555
La-taliyaha (AL): 315-368-6553
Kaaliyaha Maamulaha (MZ): 315-368-6544
La-taliyaha (MZ): 315-368-6554
Xiriirka waalidka: 315-368-4308

Dhacdooyinka Soo Socda

Goobtani waxay ku siinaysaa macluumaadka iyadoo la isticmaalayo PDF, booqo xidhiidhkan si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader DC software .