Shaqaalaha

Iskuduwaha DASA ee degmada oo dhan

Sara Klimek, Madaxa Shaqaalaha

Iskuduwaha DASA ee degmada oo dhan
(315) 792-2249
(315) 792-4885 [fakis]

Ogaysiisyo

Xaggee dugsiyadu ka heli karaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xeerka sharafta?

Waaxda Waxbarashada NYS
DASA@mail.nysed.gov
518-486-6090
www.p12.nysed.gov/dignityact

Xarunta NYS ee Badbaadada Dugsiga
scss@ulsterboces.org
845-255-8989
http://www.nyscfss.org

La xidhiidh:

Lori Wrobel
Khabiirka Adeegyada Shaqaalaha/Caymiska Caafimaadka
(315) 792-2218

Isiah Clark
Iskuduwaha Shaqaalaynta Macallinka/DEI
(680) 219-3584

Gianna Iacone
Xoghayaha Madaxa Shaqaalaha
(315) 792-2217

Sandy Som
Xoghayaha Madaxa Shaqaalaha
(315) 792-2249

Mike Brigano
Sarkaalka Dhageysiga Kormeeraha Guud
(315) 792-2215
(315) 792-2209 [fakis]

Lynn Simpson
teeb
(315) 368-6019

Rayni Thahtoo
Karraaniga
(315) 792-2221

Paw Nay Waa
Karraaniga
(315) 368-6014

Kathie Paciello
Karraaniga