Nagu saabsan

Xafiiska Guud: (315) 368-6720
Fakis: 315-792-0051
Iimayl: amusanovic@uticaschools.org

Maamulaha: Mrs. Jennie Sikora
jsikora@uticaschools.org
Taleefanka: (315) 368-6720

Kalkaaliyaha: (315) 368-6723
Fakis: (315) 368-6733

Adeegyada Baska Durham: (315) 758-1648
Garaashkii Baska ee UCSD: (315) 792-2212
Jikada dhexe: (315) 792-2250