Dugsiga Dhexe ee Donovan

Maalinta 1

December 6

Dhacdada Maalinta oo dhan

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.