Degmada Dugsiga Magaalada Utica

SOOMAALIDA MAHADSANID

November 22

Dhacdada Maalinta oo dhan

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.