Degmada Dugsiga Magaalada Utica

Hanukkah wuxuu bilaabay

December 7

Dhacdada Maalinta oo dhan

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.