Degmada Dugsiga Magaalada Utica

Maalinta Thanksgiving

November 23

Dhacdada Maalinta oo dhan

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.