Degmada Dugsiga Magaalada Utica

15 Daqiiqo Guri Hore u Soco

November 21

Dhacdada Maalinta oo dhan

Ku dar dhacdo jadwalkayga

Ku dar dhacdadan jadwalkaaga gaarka ah adiga oo dooranaya mid ka mid ah qaababka hoose.